Komunistyczna Młodzież Polski
komsomol.pl

Najpopularniejsze

Kącik poezji

Alan Bolon - GWIAZDY MUSZĄ PŁONĄĆ

Spójrz!
Jak czas obecny,
zaczyna nową,
nieznaną dekadę.

Więcej …

Ankieta

Czy popierasz postulaty dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej głoszone przez partię ZMIANA?
 

Gdzie nas szukać

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasze publikacje

Reklama

Nasi przyjaciele

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ KMP
Z KIM I PRZECIW KOMU? - przemówienie KMP na Młodzieżowym Zgromadzeniu Antyimperialistycznym (Istambuł, X 2014), PL/ENG PDF Drukuj Email
Nasze akcje - Akcje nasze i naszych przyjaciół
piątek, 17 kwietnia 2015 22:56

Szanowni towarzysze-delegaci. W imieniu Komunistycznej Młodzieży Polski dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i przesyłam bojowe, proletariackie pozdrowienia.

W swoim wystąpieniu chciałbym krótko przedstawić, jak zapatrujemy się na sytuację międzynarodową i jaki mamy pomysł, aby na miarę swoich możliwości popsuć samopoczucie imperialistom.

Ruch komunistyczny nie otrząsnął się jeszcze po traumie jaką było przywrócenie kapitalizmu w ZSRR i Chinach. Stąd zamęt ideowy i słabość organizacyjna. Zwłaszcza w krajach Pierwszego Świata, gdzie znajduje się samo serce imperializmu i jego wpływ na umysły jest największy. Ruch komunistyczny nie potrafi się tam zdecydować jaką drogę wybrać - czy zostać na zawsze grzeczną opozycją i zaakceptować ustrój, czy też podjąć ryzyko, ale wejść na drogę walki rewolucyjnej.

W krajach zależnego kapitalizmu (Drugi Świat - czyli byłe kraje bloku socjalistycznego) sytuacja ideowa jest nieco lepsza niż w USA i Zachodniej Europie, bo tutaj był już kiedyś socjalizm, starsi ludzie pamiętają jego zalety. Dlatego media robią co mogą, by obrzydzić nasze idee młodemu pokoleniu, by wychować samych indywidualistów i egoistów. Częściowo im się to udaje. Dlatego  z wielkim trudem powiększamy nasze szeregi. Kolejnym minusem jest to, że ruch komunistyczny zbyt idealizuje czasy socjalistyczne, unika krytycznego przyjrzenia się błędom, które doprowadziły do kontrrewolucji. Przeważnie komuniści tych państw chcą zwykłego przywrócenia poprzedniego ustroju, powieleniu go i nic poza tym. KMP przeszła długą drogę od bezmyślnej nostalgii za Polską Ludową i ZSRR do coraz uważniejszego analizowania poglądów Mao Tse-Tunga na przemiany społeczne w obozie socjalizmu. Staramy się wyciągać wnioski z historii światowego ruchu komunistycznego.

W krajach Trzeciego Świata, najbardziej bestialsko eksploatowanych przez imperializm, poziom świadomości rewolucyjnej jest najwyższy, o czym świadczą ruchy rewolucyjne w Indiach (naxalici), na Filipinach, w Kurdystanie, Ameryce Łacińskiej i wielu innych miejscach. Wydaje nam się, że właśnie Trzeci Świat jest najsłabszym ogniwem kapitalizmu i tam najprędzej możemy się spodziewać zwycięstwa socjalizmu (razem z ruchem narodowo-wyzwoleńczym).

Co my - młodzież z kraju Drugiego Świata - możemy zrobić, by pomóc naszym towarzyszom w innych częściach globu, a przy okazji naszemu narodowi? Po pierwsze, myśleć globalnie, a działać lokalnie: największym ciosem dla imperializmu będzie sytuacja, gdy nasz kraj - Polska - zdobędzie niezależność od USA i Unii Europejskiej oraz wyjdzie z NATO. Aby to osiągnąć, KMP gotowa jest pomóc każdej sile politycznej, która zapewni suwerenność kraju. Każdej sile politycznej, która chce zniszczenia Unii Europejskiej i NATO. Bez względu na to jakie inne poglądy polityczne będzie mieć ta siła (chyba że skrajnie wrogie nam).

Nie ośmielamy się niczego wam towarzysze sugerować ani narzucać. Wiadomo, że zawsze trzeba brać pod uwagę konkretną sytuację w konkretnym kraju. O tym też będę chciał z wami porozmawiać i usłyszeć wasze opinie. Jednak wydaje nam się, że zastąpienie świata jednobiegunowego rządzonego przez USA światem wielobiegunowym (z kilkoma czołowymi krajami imperialistycznymi) może przybliżyć nową wojnę imperialistyczną i nadejście nowej rewolucji socjalistycznej. Takiego ciosu imperializm może już nie przeżyć. Czego sobie i wam życzę.

***

With whom and against whom? - speech of CYP (The Youth Anti-Imperialist Assembly, Istanbul, Oct. 2014)

Dear comrades-delegates, in the name of the Communist Youth of Poland, I thank you for the invitation to take part in this meeting and send you all combat, proletarian greetings.

In my speech I would like to briefly introduce how we view the international situation and what ideas, to the best of our capabilities, we have to spoil the well-being of the imperialists.

The communist movement has not yet recovered from the trauma of the restoration of capitalism in the Soviet Union and China, thus the ideological confusion and organizational weakness, especially in the first-world countries, where the heart of imperialism is found and its impact on the minds is the greatest.  The communist movement there is not able to decide which road to take, to stay forever as polite opposition and accept the regime or to take a risk and enter the path of revolutionary struggle.

In countries dependent on capitalism (second-world countries - i.e. the countries of the former socialist bloc), the ideological situation is somewhat better than in the United States and Western Europe because in these once socialist countries, older people remember the advantages, that is why the media are doing all they can to make our ideas repugnant to the young generation, to make sure  the young generation is raised in an individualistic and egoistic manner, partly they are successful, that is why we have great difficulty enlarging our ranks. Another downside is that the communist movement tends to idolize the socialist times, avoiding a critical look at the mistakes that led to the counter-revolution.  Usually the communists of these countries want to restore the previous system, duplicating it, and nothing else. The Communist Youth of Poland has come a long way from mindless nostalgia for the Polish People's Republic and the USSR to becoming more careful in its analysis of the views of Mao Tse-Tung on social change in the socialist camp. We try to learn from the history of the world Communist movement.

In third-world countries, most brutally exploited by imperialism, the level of revolutionary consciousness is the highest, as evidenced by the revolutionary movements in India (naxalites), the Philippines, in Kurdistan, Latin America and many other places. It seems to us that it is the third-world that is the weakest link of capitalism and it is there that we can expect the earliest victory of socialism (along with the movement of national liberation).

What can we - the young people of a second-world country - do to help our comrades in other parts of the world and at the same time help our nation? First, think globally and act locally: the biggest blow to imperialism will be when our country, Poland, wins independence from the United States and the European Union and withdraws from NATO. To achieve this, the Communist Youth of Poland is ready to help any political force that will ensure the sovereignty of our country, every political force that wants to destroy the European Union and NATO, no matter what other political views these groups/powers may have (unless extremely hostile to us).

We dare not suggest or impose anything to you comrades. We know that you always need to take into account the specific situation in a specific country.  I will also want to speak to you about this and to hear your opinions. However, it seems to us that the replacement of a unipolar world ruled by the USA by a multipolar world (with several leading imperialist countries) can bring nearer a new imperialist war and the advent of a new socialist revolution. Such a blow imperialism may not survive, and this is the wish for us all.

 

 
Rzut szmatą w polską demokrację PDF Drukuj Email
Aktualności - Z kraju
wtorek, 14 kwietnia 2015 13:04

Funkcjonowanie w Polsce ugrupowań antysystemowych i / lub społecznego protestu takich, jak Zmiana, jest testem na jakość polskiej demokracji i standardów w zakresie przestrzegania zasady wolności słowa. Zbydlęcenie i prymitywna buta niektórych lokajów systemu stanowią niezbity dowód kadrowej słabości establishmentu. Otwierają drogę do tworzenia kontrelity, odrzucającej polityczny, medialny i biznesowy salon konsekwentnie i do końca.

Dwa dni temu w krakowskim oddziale TVP zatrudniony tam na etacie dziennikarza cham pokazał widzom, głównie ludziom młodym cały swój kunszt. Musieliśmy powstrzymywać młodzież ze Zmiany, by - po tym, jak redakcja programu "Młodzież kontra" oszukała ich w sprawie możliwości uczestnictwa w audycji - nie podjęła kroków znacznie bardziej radykalnych, m.in. okupacji budynku krakowskiej telewizji. Skończyło się na pokojowej, kulturalnej demonstracji niezadowolenia. Redaktorowi, który określa flagi jakiejkolwiek partii czy organizacji mianem "szmaty" osobiście udowodnię, że ową szmatą jest co najwyżej on sam. Są bowiem granice tolerancji dla chamstwa, jest moment, w którym cham i łobuz ponieść musi wychowawcze konsekwencje. Jeśli tak się nie stanie, pozwalać będzie sobie na coraz więcej. Dlatego podejmujemy stanowcze kroki prawne w tej sprawie.

Pracownik krakowskiej TVP od szmaty test na polską demokrację oblał spektakularnie, ośmieszając się na wizji. Codziennie test ten oblewają mniej spektakularnie również inni przedstawiciele elit. Ani razu nie usłyszałem merytorycznego argumentu wskazującego, że nasza diagnoza polskiej polityki zagranicznej jest błędna, że mylimy się w jakiejś sprawie. Tymczasem nieustannie o te argumenty naszych adwersarzy prosimy, apelujemy - spróbujcie nas przekonać, pokażcie przy okazji, że jesteście do dyskusji przygotowani. Może pod wpływem argumentów (ale na pewno nie inwektyw!) zweryfikujemy nasz pogląd na szereg spraw, może uznamy, że wy faktycznie lepiej, rozsądniej definiujecie polskie interesy narodowe. A może my przekonamy Was do części naszych postulatów, kto wie? Na tym polega deliberacja i debata publiczna w demokracji, to jest właśnie jej istota.

Jadę właśnie do Gdańska na spotkanie dyskusyjne na temat członkostwa Polski w NATO. Miało się ono odbyć na Uniwersytecie Gdańskim, jednak jego przedstawiciele wytłumaczyli trójmiejskim mediom, że unikają dyskusji politycznych w okresie kampanii wyborczej. Nie kandyduję i nie wspieram żadnego z kandydatów na urząd głowy państwa. Kandyduje za to niejaki Duda Andrzej, który ma już zaplanowane spotkanie w murach wspomnianej uczelni. Argument? Zapłacił 3 tys. złotych... Czy tyle kosztuje niezależność ważnego polskiego uniwersytetu?

Codzienny test instytucji i decydentów, obnażanie słabości polskiej debaty publicznej pomoże nam stworzyć program jej naprawy. Dlatego nie zniechęcamy się - wierzymy w zdrowy rozsądek milionów Polaków w Polsce i na przymusowej emigracji.

Źródło: http://mateuszpiskorski.blog.onet.pl/2015/04/14/rzut-szmata-w-polska-demokracje/

 
Chocholi taniec z pogrobowcami Bandery PDF Drukuj Email
Artykuły - Przeszłość
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 09:21

Przebieg wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Kijowie 9 kwietnia nie był dla mnie zaskoczeniem. Wizytę tę należy postrzegać w dwóch wymiarach  jako element trwającej kampanii wyborczej, gdzie urzędujący prezydent i jego obóz polityczny licytują się w antyrosyjskim radykalizmie z obozem Prawa i Sprawiedliwości, oraz jako przypieczętowanie dotychczasowej polityki RP wobec pomajdanowej Ukrainy.

Więcej…
 
12 kwietnia - Dzień kosmonautyki PDF Drukuj Email
Artykuły - Przeszłość
niedziela, 12 kwietnia 2015 05:22

Tego dnia w roku 1961 statek kosmiczny "Wostok" pilotowany przez obywatela ZSRR i komunistę - Jurija Gagarina (1934-1968) - odbył pierwszy w historii ludzkości lot orbitalny. Towarzysz Gagarin był pierwszym człowiekiem, który sięgnął gwiazd.

Przyszłe tysiąclecia - era eksploracji przestrzeni międzyplanetarnej przez zjednoczoną w komunizmie ludzkość - zachowają we wdzięcznej pamięci bohaterski wyczyn Gagarina. Człowieka Radzieckiego.

 
Taniec na grobach ofiar Wołynia PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Rozwój wydarzeń
piątek, 10 kwietnia 2015 14:24

Polski (?) prezydent Bronisław Komorowski podczas wizyty na Ukrainie prócz wielu "światłych" myśli, oddał również cześć banderowcom, którzy dokonali ludobójstwa polskiej ludności Wołynia. Morderców nazwał "bohaterami, którzy walczyli o wolność kraju". Obłudnie dodał: "Właściwą drogą jest tylko i wyłącznie wzajemne wybaczenie i wzajemne pojednanie". Czekamy, kiedy wezwie do "wzajemnego wybaczenia i pojednania" ofiar Auschwitz i hitlerowskich katów... Warto więc przypomnieć wywiad przeprowadzony z naszym kosmonautą - Mirosławem Hermaszewskim - który cudem przeżył "dialog" z bohaterami Komorowskiego.

Więcej…
 
Ukraina będzie karać za brak szacunku dla OUN-UPA PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Rozwój wydarzeń
czwartek, 09 kwietnia 2015 17:22

Na mocy przegłosowanego przez ukraiński parlament projektu ustawy Nr 2538-1 zaprzeczanie zasadności uczestnictwa OUN-UPA w walce o niepodległość kraju spotka się z konsekwencjami prawnymi.

Więcej…
 
List do Jego Ekscelencji Ambasadora Japonii w Polsce PDF Drukuj Email
Nasze akcje - Akcje nasze i naszych przyjaciół
środa, 08 kwietnia 2015 07:48

Wasza Ekscelencjo, Szanowny Panie Makoto Yamanaka,

Komunistyczna Młodzież Polski z zaniepokojeniem obserwuje liczny ruchy japońskiego rządu, skierowane przeciwko Generalnemu Stowarzyszeniu Koreańskich Rezydentów w Japonii (Chongryon) i Koreańczykom mieszkającym w Japonii. W szczególności niepokoi nas ostatnia nielegalna akcja Waszych sił policyjnych, w ramach której przeszukiwano domy urzędników Chongryon.

Więcej…
 
Rewolucja narodowa - z czym to się je? PDF Drukuj Email
Artykuły - Ideologia marksistowsko-leninowska
wtorek, 07 kwietnia 2015 04:56

W napisanym w połowie lat 50. XX wieku podręczniku marksizmu-leninizmu, można natrafić na ciekawe ujęcie zagadnienia, które ani trochę nie straciło na aktualności. Mowa tu o rewolucjach w państwach podległych politycznie i gospodarczo wobec imperializmu.

Więcej…
 
Indywidualizm zabija PDF Drukuj Email
Artykuły - Kultura
niedziela, 05 kwietnia 2015 04:57

Królująca na Zachodzie mentalność stawia na piedestale jednostkę, zwłaszcza bogatą i "przebojową". Odrzucając wszelkie wartości i więzi międzyludzkie oparte na altruizmie, wspólnotowości i odpowiedzialności, zachodnia cywilizacja uznaje tylko jedno prawo człowieka - do wykorzystywania innych ludzi jako przedmiotów. Niedawno mogliśmy zobaczyć owoce tej pokrętnej filozofii.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL